Tarihçe

Derneğimiz, kurulduğu 1996 yılından bu yana kadına yönelik şiddet alanında çalışmalar yapmaktadır. Danışma merkezi işlevi gören derneğimiz şiddet mağdurlarına sunduğu hukuki ve psikolojik destek yıllardır kadınlarla dayanışma içindedir. Derneğimiz danışma merkezi olmanın yanı sıra Kadına yönelik şiddet alanında öncelikli olarak çeşitli kanunların hukuk sistemimize kazandırılması ve süreç içinde kazanılmış hakların kadınlarca ve kamu görevlilerince bilinirliliğinin arttırılması, kadınların şiddet kavrayışının derinleştirilmesi, algılarının geliştirilmesi, bu alanda kurumsal mekanizmaların oluşturulması konularında faaliyet göstermiştir ve göstermektedir. Derneğimiz çalışmaları sırasında kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda en önemli adımlardan birinin kadının ekonomik gücünün arttırılması; emek, bilgi, beceri ve tecrübelerinin ekonomi içinde tanımlı, bilinir ve karşılığı ücretle ifade edilebilir hale getirilmesi olduğu kanaatine varmış ve çalışmalarını “ kadın emeği” konusunda da yoğunlaştırmaya karar vermiştir. Nüfusu kırsaldan göç nedeniyle kapasitesinin çok üzerinde artan kentimizde; şiddet mağduru olarak başvuru yapan kadınların çoğunluğunun bilgi, beceri ve tecrübeleri daha çok tarımsal ve ev içi emek kaynaklıdır. Bu bilgi, deneyim ve emek ne yazık ki ücretlendirilebilir ve sosyal güvence altına alınabilir biçimde tanımlanarak ekonomiye dahil edilmemektedir. Kadın emeğinin sosyal güvence altına alınması, ücretlendirilebilir hale gelmesi derneğimizin önem verdiği meselelerden biridir.